Algemene voorwaarden Balihuis

Algemene voorwaarden voor de huur van de villa

Inleiding

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. H. Noorlander in deze te noemen de verhuurder: degene die de villa aanbiedt, wonende aan de Noord IJsseldijk te IJsselstein.
b. Hoofdhuurder: de wederpartij van de verhuurder, zijnde degene te wiens behoeve de huur is bedongen en derhalve degene, die de villa huurt. De villa wordt uitsluitend voor recreatieve doeleinden verhuurd.
c. De villa is gelegen in Bali, Plaats Singapadu, Wijk: Br. Silakarang, Straat: JL. Raya Silakarang.

Artikel 1: Totstandkoming huurovereenkomst

1.1 De huurovereenkomst komt tot stand doordat de hoofdhuurder het aanbod van de verhuurder aanvaardt. Aanvaarding kan zowel telefonisch, als per e-mail. Iedere aanvaarding wordt bevestigd door middel van een bevestigingsmail. De hoofdhuurder dient zijn persoonlijke gegevens die vermeld staan op de boekingsbevestiging altijd goed te controleren.
1.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een huurovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
1.3 Na de reservering wordt de factuur, tevens bevestiging, per mail naar u toegezonden. Uw (aan)-betaling is tevens uw reserveringsopdracht.

Artikel 2: Prijzen

2.1 De huurprijzen zijn inclusief boekingskosten, de kosten van energie en lokale belastingen, exclusief eenmalige borg van 300,- euro, de borg dient bij de laatste betaling te worden overgemaakt.

Onze huismanager zal op de laatste dag het huis, de inboedel en alles wat inbegrepen is in deze overeenkomst controleren op compleetheid en defecten of breuk.
Wij houden ons het recht voor om de borg te gebruiken als compensatie voor eventueel geleden schade.

Artikel 3: Betaling

3.1 Bij de totstandkoming van een reservering dient men binnen één week een aanbetaling van 25% van de totale huursom te voldoen.

3.2 De volledig huursom moet uiterlijk 1 maand voor de dag van aanvang worden voldaan, verhoogd met een eenmalige borg  van 300,- euro.
3.3 Indien de huurovereenkomst binnen 1 maand voor de dag van aanvang tot stand komt, moet de gehele huursom worden voldaan binnen 7 dagen na de totstandkoming.
3.4 Bij niet tijdige betaling kan na sommatie de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd waarna voor de hoofdhuurder de annuleringsregels gelden.

Artikel 4: Maximaal aantal personen

4.1 Maximaal 10  personen mogen in, of op het perceel van, de villa overnachten. Dat aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de villa zonder aanspraak op restitutie van de huursom geweigerd.
4.2 Uitzonderingen geschieden altijd in overleg en toestemming kan uitsluitend schriftelijke gegeven worden. Meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Artikel 5: Aankomst- en vertrektijden

5.1 De aankomsttijd hangt uiteraard van uw vlucht af, onze huismanager beschikt inmiddels over uw vluchtgegevens en zal u afhalen op het vliegveld van Den Pasar.
5.2 De villa dient schoon en in ordelijke staat te worden opgeleverd. Op- en aanmerkingen en geconstateerde beschadigingen dient u binnen 24 uur aan de verhuurder kenbaar te maken.
5.3 De verhuurder zal door haar geconstateerde beschadigingen binnen 24 uur aan u melden en u aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Verplichtingen van de huurder / Zorg voor de villa en omgeving – beschadiging – aansprakelijkheid

6.1 De gehuurde villa dient door de huurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond met inachtneming van de rust en omgeving. Indien de huurder zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan hem/haar de verdere toegang tot de villa worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.
6.2 Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan gehuurde villa en/of inventaris, dient dit onmiddellijk aan de de huismanager te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade ook indien deze schade na uw vertrek geconstateerd wordt.
6.3 Meubilair welke verplaatst zijn, dienen weer op hun eigen plaats teruggezet te worden. Serviesgoed met toebehoren dienen opgeruimd te zijn.
6.4 Linnengoed in de vorm van dekbedhoezen, hoeslakens, slopen, hand-bad handoeken en theedoeken zijn aanwezig. Deze dienen bij vertrek allen verzameld te zijn in de badkamer.
6.5 Wettelijke aansprakelijkheid. De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand van het betrokken huis, te verzekeren.

Artikel 7: Wijzigingen door de huurder

7.1 Tot 14 dagen voor de dag van aanvang kan de huurder om wijzigingen in de huurovereenkomst verzoeken, welke voor zover mogelijk zal worden aangebracht.
7.2 Vanaf 1 maand voor de dag van aanvang is wijzigen niet meer mogelijk.

Artikel 8: Annulering door de huurder

8.1 Bij annulering is de hoofdhuurder de volgende bedragen verschuldigd:

bij annulering vanaf de dag van reservering tot 1 maand voor de dag van aankomst: 30% van het huurbedrag.
bij annulering vanaf de 1 maand tot de 14e dag voor de dag van aankomst: 60% van het huurbedrag
bij annulering  vanaf de 14e dag tot aan de dag van aankomst 90% van het huurbedrag.
bij annulering op de dag van aankomst of later: het totale huurbedrag.

8.2 Een huurder die is verhinderd en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikt persoon voorstellen om zijn plaats in te nemen op de volgende voorwaarden:

de andere huurder voldoet aan alle in de huurovereenkomst verbonden voorwaarden.

Artikel 9: Annuleringen door de verhuurder

9.1 De verhuurder kan de huurovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van een eventueel reeds betaald gedeelte van de reissom.
9.2 De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval van overmacht zoals politieke onrust, oorlog, kernrampen, natuurrampen, algemene stakingen, brand enz.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van de verhuurder

10.1 De verhuurder is gehouden tot de goede uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
10.2 Bij de door de verhuurder aangeboden huur van villa, aanvaardt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid, behoudens uit opzet of grove schuld, voor enigerlei schade, direct of indirect.
10.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen in de uitvoering van de huurovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de huurder, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de huurder.
10.4 De verhuurder aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringsmaatschappijen dekking plegen te verschaffen, of voor schade die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt.
10.5 In geval de verhuurder aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van huurgenot, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de huursom.
10.6 De verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q storingen in en om de villa van water- en/of energiehuishouding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven enz.
10.7 De verhuurder kan met betrekking tot geluidshinder, bouw- en constructiewerkzaamheden, straatopbrekingen e.d. rondom de villa voor zover die vooraf niet aangekondigd zijn, geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
10.8 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, materieel of fysiek, opgelopen in of rond de woning of door gebruik van ter beschikking gestelde fasciliteiten zoals mountainbikes, zwembad etc.

Bali Huis Villa Rumah Sungai Bali Huis Villa Rumah Sungai